THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 19
Số lượt truy cập: 5240305
QUẢNG CÁO
Bảng phân công phần hành áp dụng từ 23/9 đến 30/10/2019 14/01/2020 10:10:21 SA

    PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THUỶ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                                                      An Thuỷ, ngày  23 tháng 9  năm 2019

 

PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH

TRONG TRƯỜNG MẦM NON AN THUỶ NĂM HỌC 2019 - 2020

  ÁP DỤNG TỪ NGÀY 23/09/2019 ĐẾN 30/10/2019

 

Ngày  23 tháng 9 năm 2019. Trường Mầm non An Thuỷ đã tiến hành họp cốt cán năm học 2019 - 2020, các phần hành trong nhà trường được phân công như sau:

1. Đ/c Phan Thị Dược: - Hiệu trưởng: SĐT: 0832164390

-  Phụ trách chung. Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động:

- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, tài chính, kế hoạch xây dựng CSVC, đội ngũ, thanh tra.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua

- Trưởng ban phòng chống lụt bão, phụ trách chung công tác dinh dưỡng điểm Trung tâm.

- KH kiểm tra nội bộ trường học

- Phụ trách công tác y tế, văn phòng.

- Phụ trách vì sự tiến bộ của phụ nữ; Trưởng ban tiểu đề án 2.

- Phụ trách  mảng trẻ khuyết tật trong nhà trường

- Đội trưởng phòng cháy chửa cháy

- Trưởng ban biên tập trang Website của trường

          2. Đ/c Đặng Thị Khuyến:  - P.Hiệu trưởng 1: SĐT: 0942820353

Trực tiếp giúp Hiệu trưởng những công việc sau:

Phụ trách Công đoàn. Phụ trách quản lý chuyên môn (Nhà trẻ + Dinh dưỡng). Chỉ đạo điểm trường Lộc An. P.TB phòng chống lụt bão phụ trách điểm Lộc An.

- Phụ trách các hội thi. Chỉ đạo các HĐ mũi nhọn

- Tổng hợp chất l­ượng chăm sóc nuôi d­ưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường.

- Chỉ đạo các lớp thực hiện ch­ương trình GDMN. Phụ trách việc theo dõi đánh giá các lớp.

- Phụ trách KH chuyên để, KH Pháp chế; KH tai nạn thương tích; KH phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh;

 - Theo dõi thi đua của nhà tr­ường. Thành viên ban biên tập trang Website của trường.

- Phụ trách câu lạc bộ Hò khoan Lệ Thủy của nhà trường

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng  phân công.

3. Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh - P. Hiệu trưởng 2-  SĐT : 0919343812

- Trực tiếp giúp Hiệu trưởng những công việc sau:

- Phụ trách khối mẫu giáo. Phụ trách việc theo dõi đánh giá các lớp.

 

 

- Phụ trách các phong trào thi đua, phong trào “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các cuộc vận động. Xây dựng phong trào VHVN- TDTT.

- Theo dõi CSVC, trang thiết bị đồ dùng tài liệu dạy học, đồ dùng vệ sinh trong đơn vị. Theo dõi tổng hợp cơ sở vật chất của nhà trường.

- Phụ trách công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

          - P.trưởng ban ATGT của trường, P.TB phòng chống lụt, bão phụ trách điểm Thạch Bàn.

- Trực tiếp chỉ đạo  công tác kịch bản các ngày lễ hội.

- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng,

- Phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên.

- Chỉ đạo công tác an toàn trật tự tr­ường học, an toàn giao thông của nhà trường.

- Phụ trách KH tham nhũng; KH ƯDCNTT; KH ATGT;

- Thành viên ban biên tập trang Website của trường

- Chuẩn bị  điều kiện các ngày Đại hội, hội nghị của nhà trường.

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng phân công

            4. Võ Thị Dung: Cụm trưởng điểm trung tâm. SĐT: 0332758137

           - Giáo viên dạy lớp MG Lớn 1 điểm Trung tâm

           - Phụ trách công tác trang trí các ngày hội ngày lễ.

           - Ban viên phòng chống lụt bão điểm trung tâm

 - Chỉ đạo công tác vệ sinh  Cụm trung tâm

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            5. Trần Thị Ái : SĐT: 0392406169

          - Giáo viên dạy lớp MG Lớn 1 điểm Trung Tâm .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Trung Tâm

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

6. Đ/c  Võ Thị Bé : TTCM khối MG Lớn. SĐT: 0944687038

          - Giáo viên dạy lớp MG Lớn 2 điểm Trung tâm

          - Chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động của tổ mình.

          - Phụ trách công tác trang trí các ngày hội ngày lễ.

          - Ban viên phòng chống lụt bão cụm trung tâm

          - Bán phiếu ăn cho phụ huynh điểm trung tâm

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            7. Đặng Thị Quyên: SĐT: 0365353613

         - Giáo viên dạy lớp MG Lớn 2 điểm Trung Tâm .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Trung Tâm

          - H­ướng dẫn thể dục sáng vào ngày thứ 2 đến thứ 6 ở điểm tr­ường TT

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            8. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lan: Ban viên ban thanh tra nhân dân. SĐT: 0345776923

- Giáo viên dạy lớp MG Lớn 3 điểm Lộc An

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm Lộc An

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            9. Đ/c Phan Thị Sâm : Cụm trưởng điểm Lộc An- SĐT : 0854751912

         - Giáo viên dạy MG Lớn 3 điểm Lộc An .

          - Bán phiếu ăn cho phụ huynh điểm Lộc An

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Lộc An

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            10. Lê Thị Hằng: TPCM khối MG Lớn. SĐT: 0911365443

          - Giáo viên dạy MG Lớn 4 điểm Thạch Bàn .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

          - Ủy viên Chi đoàn

- H­ướng dẫn thể dục sáng vào ngày thứ 2 đến thứ 6 ở điểm tr­ường Trung tâm

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            11. Đ/c  Châu Thị Thủy : SĐT: 0383645071

        - Giáo viên dạy lớp MG Lớn 4 điểm Thạch Bàn.

        - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn.

        - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            12. Châu Thị Phương:Ban viên ban thanh tra nhân dân. SĐT: 01227430660

          - Giáo viên dạy lớp MG Lớn 5 điểm Thạch Bàn .

         - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            13. Đ/c Trần Thị Mỹ Trúc:  SĐT: 0944257975

          - Giáo viên dạy lớp MG Lớn 5 điểm Thạch Bàn.

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            14. Đ/c Nguyễn Thị Hoàn: TPCM khối MG Nhỡ. SĐT: 0336697237

          - Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ 2 điểm Trung tâm.

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Trung tâm

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            15. Đ/c Ngô Thị Trà: SĐT: 0942902878

          - Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ 2 điểm Trung Tâm .

          - Ban viên phòng chống lụt bão cụm trung tâm

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            16. Võ Thị Hương: SĐT: 0947831035

         - Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ 2 điểm Trung Tâm .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Trung Tâm

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            17. Đ/c Ngô Thị Thu Hoàn: SĐT: 01208061017

          - Giáo viên dạy lớp Nhỡ 2 điểm Trung Tâm .

          - Ban viên phòng chống lụt bão cụm trung tâm

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

18. Đ/c Võ Thị Uyến : TTCM  Khối MGN - Trưởng Ban thanh tra nhân dân. SĐT : 0346480573

- Chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động của tổ mình.

          - Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ 3 điểm Trung tâm

          - Ban viên phòng chống lụt bão phụ trách điểm trung tâm

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

          19. Đ/c: Võ Thị Thu Ninh: SĐT : 0365669685

          - Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ 3 điểm Trung tâm

         - Ban viên phòng chống lụt bão cụm trung tâm

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            20. Lê Thị Hải Yến: SĐT: 0348523554

          - Giáo viên dạy lớp Nhỡ 4 điểm Lộc An .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Lộc An

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

           21. Nguyễn Thế Thắng : SĐT. 0941716729

          - Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ 4 điểm Lộc An .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Lộc An

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công 

          22. Trần Thị Thủy. SĐT: 0388322411

          - Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ 5 điểm Thạch Bàn .

         - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

23. Đ/c Trần Thị Lệ Giang : SĐT : 0333370225

          - Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ 5 điểm Thạch Bàn .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

24. Nguyễn Thị Tuyết: Cụm trưởng điểm Thạch Bàn. SĐT : 0377276156

            - Bán phiếu ăn cho phụ huynh điểm Thạch Bàn

            - Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ 6 điểm Thạch Bàn .

          - Xây dựng kế hoạch trẻ khuyết tật học hòa nhập

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            25. Trần Thị Tình: SĐT: 0989725345

          - Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ 6 điểm Thạch Bàn .

          - Xây dựng kế hoạch trẻ khuyết tật học hòa nhập

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            26. Đ/c: Võ Thị Tuyết Trinh: TTCM khối MGB. SĐT: 0966168662

          - Chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động của tổ mình.

          - Giáo viên dạy lớp MG Bé 1 điểm Trung tâm .

          - Dẫn ch­ương trình kịch bản các ngày lễ ngày hội.

          - Ban viên phòng chống lụt bão cụm Thạch Bàn

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            27. Nguyễn Thị Thuyên : SĐT : 0364645742

          - Giáo viên dạy lớp MG Bé 1 điểm Trung Tâm .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Trung Tâm

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

             28. Phạm Thị Thu Hiền: SĐT:  0378819995

          - Giáo viên dạy lớp MG Bé 2 điểm Trung Tâm .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Trung Tâm

            29. Đ/c Võ Thị Hà: SĐT : 0392986482

         - Giáo viên dạy lớp MG Bé 2 điểm Trung Tâm .

          - Ban viên phòng chống lụt bão cụm trung tâm

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

30. Đ/c Nguyễn Thị Thúy Mị: TPCM khối MGB. SĐT: 0985102891

- Giáo viên dạy lớp MG Bé 3 điểm Lộc An

          - H­ướng dẫn thể dục sáng vào ngày thứ 2 đến thứ 6 ở điểm tr­ường Lộc An.

- Bí thư chi đoàn

         - Ban viên phòng chống lụt bão phụ trách điểm Lộc An

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            31. Phan Thị Thao: SĐT: 0377604336

           - Giáo viên dạy lớp MG Bé 3 điểm Lộc An .

           - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Lộc An

           - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            32. Nguyễn Thị Nhàn: SĐT : 0918399068

          - Giáo viên dạy lớp MG Bé 4 điểm Thạch Bàn .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công  

            33. Mai Thị Thanh Thủy: SĐT.  

            - Giáo viên dạy lớp MG Bé 4 điểm Thạch Bàn .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công  

          34. Châu Thị Liên: SĐT: 01236676005

         - Giáo viên dạy lớp Bé 5 điểm Thạch Bàn .

         - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

35. Nguyễn Thị Thùy Linh. SĐT 0974288365

             - Giáo viên dạy lớp MG Bé 5 điểm Thạch Bàn .

         - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            36. Đ/c Hoàng Thị Nhị : TTCM khối Nhà trẻ. SĐT : 0943624188

         - Giáo viên dạy lớp Nhà trẻ 1 điểm Trung tâm .

          - Chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động của tổ mình.

          - Phó Bí thư chi đoàn

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Trung tâm

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            37. Mai Thị Quế: SĐT : 0334298112

         - Giáo viên dạy lớp Nhà trẻ 1 điểm Trung Tâm .

         - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Trung Tâm

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            38. Hoàng Thị Hoa: SĐT. 0363747797

         - Giáo viên dạy lớp Nhà trẻ 1 điểm Trung Tâm .

         - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Trung Tâm

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            39. Phạm Thị Huyên: SĐT: 0385362386

          - Giáo viên dạy lớp Nhà trẻ 2 điểm Lộc An .

                    - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Lộc An

           - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            40. Ngô Thị Ngoan: SĐT: 0345780281

         - Giáo viên dạy lớp Nhà trẻ 2 điểm Lộc An .

         - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Lộc An

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            41. Đ/c Nguyễn Thị Thúy: TPCM khối Nhà trẻ. SĐT: 01276553143

          - Giáo viên dạy lớp Nhà trẻ 3 điểm Thạch Bàn.

          - Ban viên phòng chống lụt bão  điểm Thạch Bàn.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

          42. Trần Thị Ngoàn. SĐT. 0911370920

          - Giáo viên dạy lớp Nhà trẻ 3 điểm Thạch Bàn.

          - Ban viên phòng chống lụt bão  điểm Thạch Bàn.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            43. Đ/c Cao Thị Minh Huệ:  Giáo viên - SĐT: 0943822035

- Giúp đồng chí Hiệu tr­ưởng và 02 đ/c P. hiệu tr­ưởng tổng hợp  các loại báo cáo.

          - Đảm nhận công tác thủ quỹ của nhà trường, phụ trách công tác lao động   chung.

          - Thực hiện l­ưu trử công văn đi và đến.

- Quản lý các loại hồ sơ có liên quan  đến nhà tr­ường.

- Theo dõi điều tra trẻ, theo dõi trẻ khuyết tật, Phụ trách công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi của nhà trường.

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm trung tâm.

- Quản trị mạng trang Website của trường

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

          - Trực văn phòng, thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT  phân công.

        44. Đ/c Đỗ Thị Mỹ Hương: Nhân viên kế toán - SĐT: 0829639664

-  Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, nghiệp vụ quy định, thực hiện nghiêm túc luật kế toán, lập kế hoạch thu, chi. Báo cáo số liệu cần thiết khi hiệu trưởng yêu cầu,

- Giúp đồng chí hiệu tr­ưởng tổng hợp  các loại báo cáo.

- Ghi phiếu thu, chi tiền ăn hàng ngày của trẻ, làm hồ sơ bếp bán trú

- Cùng với Đ/c HT và P.HT theo dõi cơ sở vật chất của nhà tr­ường.

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm trung tâm.

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

- Thành viên ban biên tập trang Website của trường

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và phó hiệu tr­ưởng phân công.

          45. Nguyễn Thị Mai Hường- Nhân viên y tế học đường- SĐT: 0349790858

          - Giúp cho đ/c Bé bán phiếu ăn cho phụ huynh điểm trung tâm 

          - Chăm sóc v­ườn rau và v­ườn thuốc nam của bé.

          - Chỉ đạo công tác vệ sinh trong nhà tr­ường.

- Kiểm tra thực phẩm 3 bước của nhà bếp

          -  Chỉ đạo công tác VSATTP, quản lý chế độ ăn của trẻ.

- Kiểm tra việc l­ưu trử mẫu thức ăn của cô và trẻ.

- Kiểm tra thực đơn ăn của trẻ hàng ngày.

- Theo dõi sức khoẻ của trẻ, chấm biểu đồ phát triển của trẻ.

- Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.

          - Theo dõi diễn biến các loại dịch bệnh theo mùa, tuyên truyền các loại bệnh thường gặp ở trẻ.

         - Theo dõi n­ước uống của trẻ.

          - Phụ trách công tác y tế học đ­ường của nhà tr­ường.

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm trung tâm.

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            46. Đ/c Phạm Thị Thủy : SĐT : 0979695018

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm trung tâm.

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm trung tâm.

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            47. Nguyễn Thị Lệ Hằng: SSĐT: 01205463803

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm trung tâm.

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm trung tâm.

          -  Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            48. Lê Thị Hồng Cẩm: SĐT: 0935400588

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm trung tâm.

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm trung tâm.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            49. Nguyễn Thị Hòa: SĐT: 0363747797

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm trung tâm.

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm trung tâm.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            50. Nguyễn Thị Thanh Thương: SĐT: 0946044751

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm trung tâm.

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm trung tâm.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            51. Lê Thị  Loan Anh : SĐT : 0989422369

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm Lộc An

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm Lộc An.

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            52. Nguyễn Thị Thủy : SĐT : 0366700907

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm Lộc An.

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm Lộc An.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            53. Châu Thị Dung : SĐT: 0947747827

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm Thạch Bàn

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            54. Nguyễn Thị Tuyết : SĐT : 0977208109

           - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm Thạch Bàn

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            55. Ngô Thị Hoàn : SĐT : 0976551152

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm Thạch Bàn

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            56. Phan Thị Tam : SĐT :

           - Nhân viên dinh dưỡng tại điểm Thạch Bàn

           - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

           - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

          Trên là sự phân công phần hành công việc của từng cán bộ và giáo viên, nhân viên trong toàn trường yêu cầu các đồng chí trong nhà trường căn cứ để thực hiện nghiêm túc chức trách, phần hành của mình.

 

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (MN);                                                           (Đã ký)

- Các đ/c CB, GV, NV thực hiện;

- Đăng website;

- Lưu: VT.

              Phan Thị Dược

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com