THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 32
Số lượt truy cập: 4812436
QUẢNG CÁO
NĂM HỌC 2016-2017 08/09/2017 2:47:47 CH

    PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THUỶ        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


    Số: 15/PCPH-MNAT
                                An Thuỷ, ngày    tháng 9 năm 2016


                                                                 PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH

             TRONG TRƯỜNG MẦM NON AN THUỶ NĂM HỌC 2016 - 2017

 

Ngày     tháng 9 năm 2016, Trường Mầm non An Thuỷ đã tiến hành Hội cốt cán năm học 2016 - 2017, các phần hành trong nhà trường được phân công như sau:

1. Đ/c Phan Thị Dược : - Hiệu trưởng: SĐT : 01232164390 - 0984617115

-  Phụ trách chung. Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động:

- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, tài chính, kế hoạch xây dựng CSVC, đội ngũ, thanh tra.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua

- Trưởng ban phòng chống lụt bảo, phụ trách chung công tác dinh dưỡng điểm Trung tâm.

- KH kiểm tra nội bộ trường học; KH cuộc vận động hai không, tư tưởng HCM.

- Phụ trách công tác y tế, văn phòng.

- Phụ trách vì sự tiến bộ của phụ nữ; Trưởng ban tiểu đề án 2.

- Đội trưởng đội phòng cháy chửa cháy

          - Trưởng ban biên tập trang Website của trường

          2. Đ/c Đặng Thị Khuyến :  - P.Hiệu trưởng: SĐT : 0942820353

Trực tiếp giúp Hiệu trưởng những công việc sau:

PT Công đoàn. Phụ trách chuyên môn khối Nhà trẻ + Dinh dưỡng. Chỉ đạo điểm trường Lộc An. Phụ trách các PT Thi Đua, các cuộc vận động. Theo dõi CSVC, trang thiết bị đồ dùng tài liệu dạy học, đồ vệ sinh trong đơn vị. 

- PTB phòng chống lụt bảo phụ trách điểm Lộc An

- Phụ trách chuyên môn chung của nhà trường, phụ trách công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

- Theo dõi tổng hợp cơ sở vật chất của nhà trường.

- Tổng hợp chất l­ượng chăm sóc nuôi d­ưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường.

- Chỉ đạo các lớp thực hiện ch­ương trình GDMN. Phụ trách việc theo dõi đánh giá các lớp. Theo dõi kiểm tra chấm biểu đồ khối Nhà trẻ

- KH chuyên để, KH Pháp chế; KH Tai nạn thương tích; KH phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh;

 - Theo dõi thi đua của nhà tr­ường; Thành viên ban biên tập trang Website của trường

- Chuẩn bị  điều kiện các ngày đại hội, hội nghị của nhà trường.

- Phụ trách các hội thi.phụ trách phong trào “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

-  Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng  phân công.

3. Đ/c Phan Thị Thanh Huyên – PHT-  SĐT : 0962978477 - 01292734127

- Trực tiếp giúp Hiệu trưởng những công việc sau:

- Trực tiếp chỉ đạo khối Mẫu giáo,  kiểm tra chấm biểu đồ Mẫu giáo

-  Phụ trách quản lý chuyên môn chính. Chỉ đạo các HĐ mũi nhọn, hội thi. Xây dựng phong trào VHVN- TDTT.

- Đội phó đội  phòng cháy chửa cháy

         - P.trưởng ban ATGT của trường, PTB phòng chống lụt bảo phụ trách điểm Thạch Bàn.

         .

- Trực tiếp chỉ đạo  công tác kịch bản các ngày lễ hội.

- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng,

- Phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên.

- Chỉ đạo công tác an toàn trật tự tr­ường học, an toàn giao thông của nhà trường.

- KH tham nhũng; KH ƯDCNTT; KH ATGT;

- Phụ trách câu lạc bộ Hò khoan Lệ Thủy của nhà trường

- Thành viên ban biên tập trang Website của trường

- Phụ trách  mảng trẻ khuyết tật trong nhà trường

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng phân công

4Đ/c Võ Thị Uyến : TTCM ( Khối MG Lớn) Cụm trưởng điểm trung tâm- SĐT : 01646480573

          - Giáo viên dạy lớp MG Lá 1 điểm Trung tâm

          - Bán phiếu ăn cho phụ huynh điểm trung tâm

          Chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động của tổ MG lớn.

          -  Chỉ đạo phân công GV xây dựng kế hoạch thể dục đồng diễn điểm tr­ường Trung tâm.

          - Trưởng ban thanh tra nhân dân

-  Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

          5. Đ/c: Võ Thị Thu Ninh : SĐT : 01665669685

          -  Giáo viên dạy lớp MG Lá 1 điểm Trung tâm

         -  Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

6. Đ/c  Võ Thị Bé : SĐT: 0944687038

          - Giáo viên dạy lớp MG Lá 2 điểm Trung tâm

           -  Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            7. Võ Thị Dung : SĐT:

          - Giáo viên dạy lớp MG Lá 2 điểm Trung tâm

          - Phụ trách công tác lao động điểm trường trung tâm.

          - Kiểm tra giao nhận thực phẩm bếp trung tâm.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

           8. Đ/c  Nguyễn Thị Thanh Lan :  Tổ phó CM khối MG Lớn ‘ Ban viên ban thanh tra nhân dân. SĐT:

- Giáo viên dạy lớp MG Lá 3 điểm Lộc An

- Phụ trách công tác lao động điểm trường Lộc An.

- Kiểm tra giao nhận thực phẩm bếp Lộc An

-  Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

9. Đ/c Nguyễn Thị Thúy MịSĐT: 0985102891

- Giáo viên dạy lớp MG Lá 3 điểm Lộc An

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

           10. Đ/c Nguyễn Thị Hoàn : SĐT: 01263195639

          - Giáo viên dạy lớp MG Lá 4 điểm Thạch Bàn.

- Kiểm tra giao nhận thực phẩm bếp Thạch Bàn

- Phụ trách công tác lao động điểm trường Thạch Bàn.

          -  Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

          11. Đ/c Trần Thị Mỹ Trúc :  SĐT :

           - Giáo viên dạy lớp MG Lá 4 điểm Thạch Bàn.

           - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

           12. Đ/c  Châu Thị Thủy : SĐT: 01683645071

          - Giáo viên dạy lớp MG Lá 5 điểm Thạch Bàn.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

         13. Đ/c Nguyễn Thị ThảoSĐT:

          - Giáo viên dạy lớp MG Lá 5 điểm Thạch Bàn.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

         14. Đ/c Võ Thị Hà SĐT : 01692986482

         - Giáo viên dạy lớp chồi 1 điểm Trung Tâm .

                -  Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

          15. Đ/c Ngô Thị Trà : SĐT : 0973699287

          - Giáo viên dạy lớp chồi 1 điểm Trung Tâm .

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

          16. Đ/c Võ Thị Tuyết Trinh: TTCM khối MG Nhỡ - Bí thư chi đoàn- SĐT : 0934985184

           - Giáo viên dạy lớp chồi 2 điểm Trung Tâm .

          - Kiểm tra giao nhận thực phẩm bếp trung tâm.

            - Chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động của tổ MG Nhỡ.

          -  Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

       17. Đ/c Ngô Thị Thu HoànSĐT : 01208061017

          - Giáo viên dạy lớp chồi 2 điểm Trung Tâm .

           -  Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

          18. Đ/c Phan Thị Sâm : TPCM khối MG Nhỡ- Cụm trưởng điểm Lộc An- SĐT : 01644003228

           - Giáo viên dạy lớp chồi 3 điểm Lộc An .

           - Bán phiếu ăn cho phụ huynh điểm Lộc An

           - Chỉ đạo phân công GV xây dựng kế hoạch thể dục đồng diễn điểm tr­ường Lộc An

           - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

          19. Đ/c Hoàng Thị Nhị : SĐT : 0943624188

         - Giáo viên dạy lớp chồi 3 điểm Lộc An .

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

             20. Đ/c Trần Thị Lệ Giang : SĐT : 01633370225

           - Giáo viên dạy lớp chồi 4 điểm Thạch Bàn .

           - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            21. Nguyễn Thị Lệ Thùy :SĐT :

         - Giáo viên dạy lớp chồi 4 điểm Thạch Bàn .

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            22. Nguyễn Thị Nhàn: SĐT : 0918399068

          - Giáo viên dạy lớp chồi 5 điểm Thạch Bàn .

- Kiểm tra giao nhận thực phẩm bếp Thạch Bàn, bồi dưỡng NV dinh dưỡng

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            23. Trần Thị Hồng Loan: SĐT:

         - Giáo viên dạy lớp chồi 5 điểm Thạch Bàn .

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            24. Võ Thị Hương: SĐT : 0905134827

         - Giáo viên dạy lớp chồi 6 điểm Trung Tâm .

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            25. Mai Thị Quế: SĐT : 01634298112

         - Giáo viên dạy lớp chồi 6 điểm Trung Tâm .

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            26. Trần Thị Ái : SĐT : 01692406169

         - Giáo viên dạy lớp Mầm 1 điểm Trung Tâm .

          - Kiểm tra giao nhận thực phẩm bếp trung tâm.

        -  Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            27. Ngô Thị Ngoan: SĐT: 01645780281

         - Giáo viên dạy lớp Mầm 1 điểm Trung Tâm .

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            28. Đặng Thị Quyên: SĐT :

         - Giáo viên dạy lớp Mầm 1 điểm Trung Tâm .

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            29. Phạm Thị Huyên: SĐT: 01685362386

         - Giáo viên dạy lớp Mầm 2 điểm Trung Tâm .

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            30. Phạm Thị Thu Hiền: SĐT:  01678819995

          - Giáo viên dạy lớp Mầm 2 điểm Trung Tâm .

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            31. Hồ Thị Khánh Huyền: SĐT :

- Giáo viên dạy lớp Mầm 2 điểm Trung Tâm .

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công 

            32. Lê Thị Hải Yến: SĐT : 01648523554

          - Giáo viên dạy lớp Mầm 3 điểm Lộc An .

- Kiểm tra giao nhận thực phẩm bếp Lộc An

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công 

            33. Nguyễn Thế Thắng : SĐT

           - Giáo viên dạy lớp Mầm 3 điểm Lộc An .

          - Ban viên phòng chống lụt bảo điểm Lộc An

          -Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công 

            34. Nguyễn Thị Hoài Thương: TTCM khối MG Bé – Ban viên ban thanh tra nhân dân :SĐT :

         - Giáo viên dạy lớp Mầm 4 điểm Thạch Bàn .

- Kiểm tra giao nhận thực phẩm bếp Thạch Bàn

           - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            35. Trần Thị Tình: SĐT: 0989725345

          - Giáo viên dạy lớp Mầm 4 điểm Thạch Bàn .

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

            36. Nguyễn Thị Tuyết : TPCM khối MG Bé – Cụm trưởng điểm Thạch Bàn

 SĐT : 01677276156

          - Giáo viên dạy lớp Mầm 5 điểm Thạch Bàn .

          - Bán phiếu ăn cho phụ huynh điểm Thạch Bàn

          -  Chỉ đạo phân công GV xây dựng kế hoạch thể dục đồng diễn điểm tr­ường Thạch Bàn.

        -  Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            37. Lê Thị Hằng  : SĐT:   

          - Giáo viên dạy lớp Mầm 5 điểm Thạch Bàn .

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            38. Nguyễn Thị Thuyên : TTCM khối Nhà trẻ- SĐT : 01664645742

          - Giáo viên dạy lớp Họa Mi 1 điểm Trung Tâm .

          - Kiểm tra giao nhận thực phẩm bếp trung tâm.

            - Chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động của tổ Nhà trẻ

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            39. Hoàng Thị Hoa: SĐT:

         - Giáo viên dạy lớp Họa Mi 1 điểm Trung Tâm .

           -  Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            40. Đặng Thị Thanh Loan; SĐT :

- Giáo viên dạy lớp Họa Mi 1 điểm Trung Tâm .

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            41. Phan Thị Thao: SĐT :

- Giáo viên dạy lớp Họa Mi 2 điểm Lộc An .

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            42. Lê Thị Hải Yến: SĐT :

- Giáo viên dạy lớp Họa Mi 2 điểm Lộc An .

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            43. Châu Thị Liên : SĐT :

         - Giáo viên dạy lớp Họa Mi 3 điểm Thạch Bàn .

         -  Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            44. Lâm Thị Ngò: SĐT:

- Giáo viên dạy lớp Họa Mi 3 điểm Thạch Bàn .         

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            45. Châu Thị Phương : TPCM khối Nhà trẻ- SĐT : 01227430660

           - Giáo viên dạy lớp Họa Mi 4 điểm Thạch Bàn .

- Kiểm tra giao nhận thực phẩm bếp Thạch Bàn

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            46. Trần Thị Thủy

        - Giáo viên dạy lớp Họa Mi 4 điểm Thạch Bàn .

        - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            47.Đ/c Cao Thị Minh Huệ: Nhân viên văn phòng - Tổ trưởng tổ văn phòng- SĐT: 0943822035

- Giúp đồng chí Hiệu tr­ưởng và 02 đ/c P. hiệu tr­ưởng tổng hợp  các loại báo cáo.

          - Đảm nhận công tác thủ quỹ của nhà trường.

          - Thực hiện l­ưu trử công văn đi và đến.

- Quản lý các loại hồ sơ có liên quan  đến nhà tr­ường.

- Theo dõi điều tra trẻ, Theo dõi trẻ khuyết tật, Phụ trách công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi của nhà trường.

         - Thành viên ban biên tập trang Website của trường

          - Trực văn phòng, thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT  phân công.

          48Phạm Thị Phương:  - Nhân viên y tế học đường- SĐT: 01676549577

         - Giúp cho đ/c Uyến bán phiếu ăn cho phụ huynh điểm trung tâm 

         - Chăm sóc v­ườn rau và v­ườn thuốc nam của bé.

- Chỉ đạo công tác vệ sinh trong nhà tr­ường.

- Kiểm tra thực phẩm 3 bước của nhà bếp

          -  Chỉ đạo công tác VSATTP, quản lý chế độ ăn của trẻ.

- Kiểm tra việc l­ưu trử mẫu thức ăn của cô và trẻ.

- Kiểm tra thực đơn ăn của trẻ hàng ngày.

- Theo dõi sức khoẻ của trẻ, chấm biểu đồ phát triển của trẻ.

- Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.

          - Theo dõi diễn biến các loại dịch bệnh theo mùa, tuyên truyền các loại bênh thường gặp ở trẻ.

         - Theo dõi n­ước uống của trẻ.

          - Phụ trách công tác y tế học đ­ường của nhà tr­ường.

          -  Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

       49. Đ/c  Lê Thị Hằng: Nhân viên kế toán – Tổ phó tổ văn phòng- SĐT: 0942705111

-  Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, nghiệp vụ quy định, thực hiện nghiêm túc luật kế toán, lập kế hoạch thu, chi. Báo cáo số liệu cần thiết khi hiệu trưởng yêu cầu,

- Giúp đồng chí hiệu tr­ưởng tổng hợp  các loại báo cáo.

- Ghi phiếu thu, chi tiền ăn hàng ngày của trẻ, làm hồ sơ bếp bán trú

- Cùng với Đ/c HT và P.HT theo dõi cơ sở vật chất của nhà tr­ường.

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và phó hiệu tr­ưởng phân công.

- Quản trị mạng trang Website của trường

            50. Đ/c Phạm Thị Thủy : SĐT : 0979695018

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm trung tâm.

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            51. Nguyễn Thị Lệ Hằng: SSĐT:

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm trung tâm.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            52. Lê Thị Thanh Tình : SĐT :

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm trung tâm.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            53. Lê Thị Hồng Cẩm: SĐT : 0935400588

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm trung tâm.

- Ban viên phòng chống lụt bảo điểm trung tâm.

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            54. Lê Thị Thanh Loan : SĐT :

           - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm Lộc An

           - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            55. Nguyễn Thị Thủy : SĐT :

            - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm Lộc An.

        -  Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            56. Nguyễn Thị Hòa : SĐT :

         - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm Thạch Bàn

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            57. Châu Thị Dung : SĐT :

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm Thạch Bàn

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            58. Nguyễn Thị Tuyết ; SĐT :

         - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm Thạch Bàn

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            59. Ngô Thị Hoàn : SĐT :

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm Thạch Bàn

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

          Trên là sự phân công phần hành công việc của từng cán bộ và giáo viên, nhân viên trong toàn trường yêu cầu các đồng chí trong nhà trường căn cứ để thực hiện nghiêm túc chức trách, phần hành của mình.

 

Nơi nhận:                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Bộ phận TCCB Phòng;                                          (Đã ký)

- Lưu VP

 

                                                                                       Phan Thị Dược

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com