THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 36
Số lượt truy cập: 5240305
QUẢNG CÁO
NĂM HỌC 2020-2021 14/09/2020 8:27:50 CH

    PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN THUỶ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                   An Thuỷ, ngày 25 tháng 09 năm 2020

 

PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH

TRONG TRƯỜNG MẦM NON AN THUỶ NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Ngày 25 tháng 09 năm 2020. Trường Mầm non An Thuỷ đã tiến hành họp cốt cán năm học 2020 - 2021, các phần hành trong nhà trường được phân công như sau:

1. Đ/c Phan Thị Dược: - Hiệu trưởng: SĐT: 0832164390

-  Phụ trách chung. Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động trong toàn trường

- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, tài chính, kế hoạch xây dựng CSVC, đội ngũ, thanh tra.

- Trực tiếp phụ trách công tác Y tế, Văn phòng

- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật

- Trưởng ban hội thi; Trưởng ban phòng chống lụt, bão; Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; Trưởng ban tiểu đề án 2; Trưởng ban ATGT; Trưởng ban ANTT; Trưởng ban tai nạn thương tích....

- Phụ trách chung công tác dinh dưỡng điểm Trung tâm.

- Kiểm tra nội bộ trường học

- Phụ trách mảng trẻ khuyết tật trong nhà trường

- Trưởng ban phòng cháy chửa cháy

- Trưởng ban biên tập trang Website của trường

          2. Đ/c Đặng Thị Khuyến:  - P.Hiệu trưởng 1: SĐT: 0942820353

Trực tiếp giúp Hiệu trưởng những công việc sau:

- Phụ trách quản lý chuyên môn toàn trường, trực tiếp chỉ đạo chính chuyên môn Nhà trẻ bao gồm các mặt như: Duyệt chương trình, dự giờ, kiểm tra HĐSP, chuyên đề, cân đo, kiểm tra hồ sơ trẻ, kiểm tra hồ sơ GV...

- Phụ trách công tác bán trú toàn trường. Phụ trách điểm trường Lộc An

- Phụ trách các hội thi. Chỉ đạo các hoạt động mũi nhọn.

- Tổng hợp chất l­ượng chăm sóc nuôi d­ưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường.

- Phó Chủ tịch hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật

- Phụ trách KH chuyên để, KH Pháp chế; KH tai nạn thương tích; KH phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh;

- Phó trưởng ban ATGT, Phó trưởng ban hội thi; Phó trưởng ban phòng chống bão lụt, PCCC; Phó trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Phó trưởng ban ANTT; Phó trưởng ban tai nạn thương tích....

- Phụ trách câu lạc bộ Hò khoan Lệ Thủy của nhà trường

- Thành viên ban biên tập trang Website của trường.

- Thực hiện phần hành của đ/c Oanh khi đi vắng dài ngày

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng  phân công.

3. Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh - P. Hiệu trưởng 2-  SĐT : 0919343812

- Trực tiếp giúp Hiệu trưởng những công việc sau:

- Phụ trách khối mẫu giáo toàn trường .

- Phụ trách chuyên môn khối mẫu giáo bao gồm các mặt như:  Duyệt chương trình, dự giờ, kiểm tra HĐSP, chuyên đề, cân đo, kiểm tra hồ sơ trẻ, kiểm tra hồ sơ GV....

- Phụ trách điểm trường Thạch Bàn.

- Phó Chủ tịch hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật

- Phụ trách các phong trào thi đua, phong trào “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các cuộc vận động. Xây dựng phong trào VHVN- TDTT, phụ trách CSVC, trang thiết bị đồ dùng tài liệu dạy học, đồ dùng vệ sinh trong nhà trường. Theo dõi tổng hợp cơ sở vật chất của nhà trường, Phụ trách công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, Phụ trách KH tham nhũng; KH ƯDCNTT; KH ATGT; ANTTTH, phụ trách BDTX, phụ trách kiểm định chất lượng.

- Phó trưởng ban ATGT, Phó trưởng ban hội thi; Phó trưởng ban phòng chống bão lụt, PCCC; Phó trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Phó trưởng ban ANTT; Phó trưởng ban tai nạn thương tích....

- Trực tiếp chỉ đạo  công tác kịch bản các ngày lễ hội.

- Thành viên ban biên tập trang Website của trường

- Chuẩn bị  điều kiện các ngày Đại hội, hội nghị của nhà trường.

- Thực hiện phần hành của đ/c Khuyến khi đi vắng dài ngày

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng phân công

4. Đặng Thị Quyên: SĐT: 0365353613

          - Giáo viên dạy lớp MG Lớn 1 điểm Trung Tâm .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Trung Tâm

          - H­ướng dẫn thể dục sáng vào ngày thứ 2 đến thứ 6 ở điểm tr­ường Trung tâm

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công  

5. Đ/c Võ Thị Hà: SĐT : 0392986482

         - Giáo viên dạy lớp MG Lớn 1 điểm Trung Tâm .

          - Ban viên phòng chống lụt bão cụm trung tâm

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            6. Võ Thị Hương: SĐT: 0947831035

          - Giáo viên dạy lớp MG Lớn 2 điểm Trung Tâm .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Trung Tâm

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            7. Đ/c Ngô Thị Thu Hoàn: SĐT: 01208061017

          - Giáo viên dạy lớp Lớn 2 điểm Trung Tâm .

          - Ban viên phòng chống lụt bão cụm trung tâm

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

8. Đ/c Võ Thị Uyến : TTCM  Khối MGL - Trưởng Ban thanh tra nhân dân. SĐT: 0346480573

- Chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động của tổ mình.

          - Giáo viên dạy lớp MG Lớn 3 điểm Trung tâm

          - Ban viên phòng chống lụt bão phụ trách điểm trung tâm

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

9. Lê Thị Hằng:. SĐT: 0911365443

- Giáo viên dạy lớp MG Lớn 3 điểm Trung tâm.

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Trung tâm

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

10. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lan: Ban viên ban thanh tra nhân dân. SĐT: 0345776923

- Giáo viên dạy lớp MG Lớn 4 điểm Lộc An

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm Lộc An

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

11. Phan Thị Thao: SĐT: 0377604336

           - Giáo viên dạy lớp MG Lớn 4 điểm Lộc An .

           - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Lộc An

           - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

12. Nguyễn Thị Tuyết:  TPCM khối MGL Cụm trưởng điểm Thạch Bàn. SĐT: 0377276156

            - Bán phiếu ăn cho phụ huynh điểm Thạch Bàn

            - Giáo viên dạy lớp MG Lớn 5 điểm Thạch Bàn .

          - Xây dựng kế hoạch trẻ khuyết tật học hòa nhập

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

13. Đ/c Trần Thị Mỹ Trúc:  SĐT: 0944257975

          - Giáo viên dạy lớp MG Lớn 5 điểm Thạch Bàn.

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

14. Châu Thị Phương:Ban viên ban thanh tra nhân dân. SĐT: 01227430660

          - Giáo viên dạy lớp MG Lớn 6 điểm Thạch Bàn .

         - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

15. Đ/c Trần Thị Lệ Giang : SĐT : 0333370225

          - Giáo viên dạy lớp MG Lớn 6 điểm Thạch Bàn .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

16. Đ/c: Võ Thị Tuyết Trinh: TTCM khối MGN. SĐT: 0966168662

          - Chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động của tổ mình.

          - Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ 1 điểm Trung tâm .

          - Dẫn ch­ương trình kịch bản các ngày lễ ngày hội.

          - Ban viên phòng chống lụt bão cụm Trung tâm

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            17. Nguyễn Thị Thuyên : SĐT : 0364645742

          - Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ 1 điểm Trung Tâm .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Trung Tâm

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            18. Võ Thị Dung: Cụm trưởng điểm trung tâm. SĐT: 0332758137

           - Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ 2 điểm Trung tâm

           - Phụ trách công tác trang trí các ngày hội ngày lễ.

           - Ban viên phòng chống lụt bão điểm trung tâm

 - Chỉ đạo công tác vệ sinh  Cụm trung tâm

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            19. Phạm Thị Thu Hiền: SĐT:  0378819995

          - Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ 2 điểm Trung Tâm .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Trung Tâm

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

20. Ngô Thị Ngoan: SĐT: 0345780281

         - Giáo viên dạy lớp Nhỡ 3 điểm Lộc An .

         - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Lộc An

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công    

21. Lê Thị Hải Yến: SĐT: 0348523554

          - Giáo viên dạy lớp Nhỡ 3 điểm Lộc An .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Lộc An

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

 22. Trần Thị Thủy. TPCM khối MGN. SĐT: 0388322411

          - Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ 4 điểm Thạch Bàn .

         - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

23. Nguyễn Thị Hảo. SĐT: 0344800644

          - Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ 4 điểm Thạch Bàn .

         - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

     - Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

24. Trần Thị Tình: SĐT: 0989725345

          - Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ 5 điểm Thạch Bàn .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

25. Nguyễn Thị Nhàn: SĐT : 0918399068

          - Giáo viên dạy lớp MG Nhỡ 5 điểm Thạch Bàn .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công  

26. Đ/c Ngô Thị Trà: SĐT: 0942902878

          - Giáo viên dạy lớp MG Bé 1 điểm Trung Tâm .

          - Ban viên phòng chống lụt bão cụm trung tâm

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

27. Mai Thị Quế: SĐT : 0334298112

          - Giáo viên dạy lớp Bé 1 điểm Trung Tâm .

         - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Trung Tâm

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

28. Đ/c  Võ Thị Bé : TTCM khối MG Bé. SĐT: 0944687038

          - Giáo viên dạy lớp MG Bé 2 điểm Trung tâm

          - Chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động của tổ mình.

          - Phụ trách công tác trang trí các ngày hội ngày lễ.

          - Ban viên phòng chống lụt bão cụm trung tâm

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

29. Hoàng Thị Hoa: SĐT. 0363747797

         - Giáo viên dạy lớp Bé 2 điểm Trung Tâm .

         - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Trung Tâm

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

30. Đ/c Phan Thị Sâm : Cụm trưởng điểm Lộc An- SĐT : 0854751912

         - Giáo viên dạy MG Bé 3 điểm Lộc An .

          - Bán phiếu ăn cho phụ huynh điểm Lộc An

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Lộc An

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

31. Phạm Thị Huyên: SĐT: 0385362386

           - Giáo viên dạy lớp Bé 3 điểm Lộc An .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Lộc An

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

32. Đ/c Nguyễn Thị Thúy: TPCM khối Bé. SĐT: 01276553143

          - Giáo viên dạy lớp Bé 4 điểm Thạch Bàn.

          - Ban viên phòng chống lụt bão  điểm Thạch Bàn.

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

33. Mai Thị Thanh Thủy: SĐT.  

          - Giáo viên dạy lớp MG Bé 4 điểm Thạch Bàn .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công  

34. Đ/c  Châu Thị Thủy : SĐT: 0383645071

        - Giáo viên dạy lớp MG Bé 5 điểm Thạch Bàn.

        - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn.

        - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

35. Châu Thị Liên: SĐT: 01236676005

         - Giáo viên dạy lớp Bé 5 điểm Thạch Bàn .

         - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

         - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

36. Đ/c Nguyễn Thị Thúy Mị: TPCM khối MGB. SĐT: 0985102891

- Giáo viên dạy lớp Nhà trẻ 2 điểm Lộc An

          - H­ướng dẫn thể dục sáng vào ngày thứ 2 đến thứ 6 ở điểm tr­ường Lộc An.

       - Bí thư chi đoàn

         - Ban viên phòng chống lụt bão phụ trách điểm Lộc An

     - Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

         - Thực hiện một số công việc khác do HT và P.HT phân công.

           37. Nguyễn Thế Thắng : SĐT. 0941716729

          - Giáo viên dạy lớp Nhà trẻ 2  điểm Lộc An .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Lộc An

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công 

38. Đ/c Hoàng Thị Nhị : TTCM khối Nhà trẻ. SĐT : 0943624188

         - Giáo viên dạy lớp Nhà trẻ 1 điểm Trung tâm .

         - Chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động của tổ mình.

         - Phó Bí thư chi đoàn

         - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Trung tâm

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công     

39. Trần Thị Ái : SĐT: 0392406169

          - Giáo viên dạy lớp Nhà trẻ 1 điểm Trung Tâm .

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Trung Tâm

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công   

40. Đ/c Cao Thị Minh Huệ: Giáo viên – Phụ trách công tác văn phòng  SĐT: 0943822035

- Giáo viên phụ trách nhóm lớp Nhà trẻ 1

- Thư ký hội đồng trường

- Giúp đ/c Hường về công tác phổ cập, CSDL, QLHS, tuyển sinh, theo dõi tập hợp điều tra trẻ 0 ->5T và danh bạ trẻ.

- Quản trị mạng trang Website của nhà trường

          - Đảm nhận công tác thủ quỹ của nhà trường

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm trung tâm.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT  phân công.

             41. Trần Thị Ngoàn. SĐT. 0911370920

          - Giáo viên dạy lớp Nhà trẻ 3 điểm Thạch Bàn.

          - Ban viên phòng chống lụt bão  điểm Thạch Bàn.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

          42. Đ/c: Võ Thị Thu Ninh: SĐT : 0365669685

          - Giáo viên dạy lớp Nhà trẻ 3 điểm Thạch Bàn

         - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

        43. Đ/c Đỗ Thị Mỹ Hương: Nhân viên kế toán - SĐT: 0829639664

-  Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, nghiệp vụ quy định, thực hiện nghiêm túc luật kế toán, lập kế hoạch thu, chi. Báo cáo số liệu cần thiết khi hiệu trưởng yêu cầu

          - Bán phiếu ăn cho phụ huynh điểm trung tâm 

- Giúp đồng chí hiệu tr­ưởng tổng hợp  các loại báo cáo.

- Phụ trách công tác văn Thư, văn phòng.

- Thực hiện lưu trữ công văn đi và đến.

- Quản lý các loại hồ sơ CB, VC của nhà trường;  Phụ trách phần mềm quản lý nhân sự

- Ghi phiếu thu, chi tiền ăn hàng ngày của trẻ, làm hồ sơ bếp bán trú

- Cùng với Đ/c HT và P.HT theo dõi cơ sở vật chất của nhà tr­ường.

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm trung tâm.

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

- Thành viên ban biên tập trang Website của trường

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và phó hiệu tr­ưởng phân công.

          44. Nguyễn Thị Mai Hường- Nhân viên y tế học đường- SĐT: 0349790858

- Phụ trách công tác phổ cập, phần mềm Cơ sở dữ liêu, phần mềm Quản lý học sinh

          - Bán phiếu ăn cho phụ huynh điểm trung tâm 

          - Chăm sóc v­ườn rau và v­ườn thuốc nam của bé.

          - Chỉ đạo công tác vệ sinh trong nhà tr­ường.

- Kiểm tra thực phẩm 3 bước của nhà bếp

          -  Chỉ đạo công tác VSATTP, quản lý chế độ ăn của trẻ.

- Kiểm tra việc l­ưu trử mẫu thức ăn của cô và trẻ.

- Kiểm tra thực đơn ăn của trẻ hàng ngày.

- Theo dõi sức khoẻ của trẻ, chấm biểu đồ phát triển của trẻ.

- Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.

          - Theo dõi diễn biến các loại dịch bệnh theo mùa, tuyên truyền các loại bệnh thường gặp ở trẻ.

         - Theo dõi n­ước uống của trẻ.

          - Phụ trách công tác y tế học đ­ường của nhà tr­ường.

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm trung tâm.

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            45. Đ/c Phạm Thị Thủy : SĐT : 0979695018

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm trung tâm.

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm trung tâm.

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            46. Nguyễn Thị Lệ Hằng: SSĐT: 01205463803

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm trung tâm.

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm trung tâm.

          -  Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            47. Lê Thị Hồng Cẩm: SĐT: 0935400588

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm trung tâm.

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm trung tâm.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            48. Lê Thị Tú: SĐT:

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm trung tâm.

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm trung tâm.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            49. Nguyễn Thị Thanh Thương: SĐT: 0946044751

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm trung tâm.

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm trung tâm.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            50. Lê Thị  Loan Anh : SĐT : 0989422369

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm Lộc An

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm Lộc An.

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            51. Nguyễn Thị Thủy : SĐT : 0366700907

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm Lộc An.

- Ban viên phòng chống lụt bão điểm Lộc An.

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            52. Châu Thị Dung : SĐT: 0947747827

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm Thạch Bàn

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

- Thành viên đội phòng cháy chữa cháy

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            53. Nguyễn Thị Tuyết : SĐT : 0977208109

           - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm Thạch Bàn

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công

            54. Ngô Thị Hoàn : SĐT : 0976551152

          - Nhân viên Dinh dưỡng tại điểm Thạch Bàn

          - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

          - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

            55. Phan Thị Tam : SĐT :

           - Nhân viên dinh dưỡng tại điểm Thạch Bàn

           - Ban viên phòng chống lụt bão điểm Thạch Bàn

           - Thực hiện một số công việc khác do Hiệu tr­ưởng và P.HT phân công.

          Trên là sự phân công phần hành công việc của từng cán bộ và giáo viên, nhân viên trong toàn trường yêu cầu các đồng chí trong nhà trường căn cứ để thực hiện nghiêm túc chức trách, phần hành của mình.

 

Nơi nhận:                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (MN);                                                 (Đã ký)

- Các đ/c CB, GV, NV thực hiện;                             Phan Thị Dược

- Đăng website;

- Lưu: VT.

                                                                                  

 

 

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com