THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 68
Số lượt truy cập: 3052760
QUANG CÁO
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2017-2018 10/3/2017 9:12:51 AM

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN AN THỦY                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                        

  Số: 01 /KH-MN                    An Thủy, ngày 10  tháng 09  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2017-2018

 

Căn cứ Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 18/07/2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về mức các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí tại Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

          Căn cứ Công văn số 1887/UBND-TCKH-GDĐT ngày 16 tháng 09 năm 2016 của UBND huyện Lệ Thủy về việc thực hiện các khoản thu, chi tại các trường thuộc Phòng GD&ĐT;   

          Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu phát triển giáo dục của nhà trường năm học 2017-2018;

          Được sự nhất trí của Hội cha mẹ học sinh, sự đồng ý của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội đồng giáo dục xã về kế hoạch thu, chi các khoản trong năm học 2017-2018.

          Trường mầm non An Thủy lập kế hoạch sử dụng các khoản thu trong năm học 2017-2018 như sau:

I. Khoản thu theo quy định thực hiện theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 18/07/2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về mức các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí tại Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

1. Thu học phí:

Năm học 2017-2018 trường thực hiện thu học phí theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 18/07/2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về mức các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí tại Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Công văn số 1887/UBND-TCKH-GDĐT ngày 16 tháng 09 năm 2016 của UBND huyện Lệ Thủy về việc thực hiện các khoản thu, chi tại các trường thuộc Phòng GD&ĐT

a. Dự kiến thu:    553 cháu x 30.000 đ/cháu/tháng x 9 tháng =         149.310.000đ

Trong đó : Miễn 14 cháu x 30.000đ/cháu/tháng x 9 tháng =       3.780.000đ

                 Giảm 12 cháu x 15.000đ/cháu/tháng x 9 tháng =     1.620.000đ

Số phải thu:                                                                            143.910.000đ

b. Phần chi

- Chi trả lương cho giáo viên (40%): 57.564.000đ được sử dụng chi trả lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Chi nhân viên nấu ăn - dinh dưỡng (20%): 28.782.000đ sử dụng hỗ trợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho nhân viên nấu ăn-dinh dưỡng

- Chi hoạt động (40%): 57.564.000đ sử dụng cho các hoạt động của nhà trường như hoạt động chuyên môn, mua sắm, hoạt động phong trào......

II. Các khoản thu ngoài qui định thực hiện theo Công văn số 1887/UBND-TCKH-GDĐT ngày 16 tháng 09 năm 2016 của UBND huyện Lệ Thủy về việc thực hiện các khoản thu, chi tại các trường thuộc Phòng GD&ĐT được sự nhất trí thống nhất của phụ huynh

1. Tiền nước uống (10.000đ/cháu/tháng):

a. Dự kiến thu:    553 cháu x 10.000 đ/cháu/tháng x 10 tháng = 55.300.000đ

b. Phần chi:

         - Chi mua nước uống cho cháu (95%): 52.535.00đ được sử dụng mua nước khoáng Bang phục vụ cho hoạt động học tập, vui chơi của các cháu (có hóa đơn kèm theo).

         - Chi quản lý, mua sắm ca cóc bổ sung (5%): Trong đó

+ 2% : 1.106.000đ  sử dụng chi cho công tác quản lý nước uống 3 cụm, quản lý thu.

+ 3%: 1.659.000đ chi mua ca cóc bổ sung cho các lớp (nếu còn dư có thể bổ sung mua nước cho cháu)

          2. Tiền đồ dùng học tập:

Căn cứ trên nhu cầu của phụ huynh nhà trường sẽ tổng hợp nhu cầu để mua tài liệu, đồ dùng học tập cụ thể mẫu giáo lớn: 350.000 đ/cháu/năm; mẫu giáo nhỡ, bé: 300.000 đ/cháu/năm; nhà trẻ: 250.000đ/cháu/năm)

a. Dự kiến thu:

Mẫu giáo lớn: 178 cháu x 350.000 đ/cháu =            62.300.000đ

Mẫu giáo nhỡ, bé: 166 cháu x 300.000 đ/cháu =      49.800.000đ

Nhà trẻ: 209 cháu x 250.000 đ/cháu =                      52.250.000đ

CỘNG:                                                                 164.350.000đ

b. Phần chi: Chi 100% để mua tài liệu, đồ dùng học tập phục vụ cho công tác học tập của trẻ (theo thông tư 02)

3. Tiền vệ sinh bán trú (8.000đ/cháu/tháng):

a. Dự kiến thu:    553 cháu x 8.000 đ/cháu/tháng x 9 tháng = 39.816.000đ

b. Phần chi: sử dụng 100% mua đồ dùng vệ sinh bán trú phục vụ cho hoạt động bán trú của trẻ như: giấy vệ sinh, chổi, nước chùi nhà, xà phòng, tải chùi chân,....

4. Tiền  ăn của trẻ: 12.00đ/trẻ/ngày được sử dụng để thu mua thực phẩm cho trẻ ăn trong ngày và được tổng hợp quyết toán theo tháng.

5. Tiền  công cô nuôi: 3.000đ/trẻ/ngày được thu trực tiếp vào ngày làm việc trong tháng và được tổng hợp quyết toán theo tháng.

Phần chi: Thực hiện theo Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND ngày 26/07/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chế độ cô nuôi ngoài biên chế tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Trong đó:

a. Thu nhập

- Chi trả lương đối với người có trình độ trung cấp trở lên bằng mức lương cơ sở x 1,86, Bằng cao đẳng x 2,10

- Chi trả lương đối với người có trình độ sơ cấp bằng mức lương cơ sở x 1,35.

b. Tham gia các khoản đóng góp: Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo quy định của Nhà nước mức đóng 1,35.

5. Tiền xã hội hóa giáo dục: Tùy lòng hảo tâm của các cá nhân, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn.

     Dự kiến vận động số tiền: 110.000.000đ

Dự kiến chi: Chi mua tủ nấu cơn công nghiệp (Bếp trung tâm, Thạch Bàn), tủ lạnh (Lộc An, Thạch Bàn), bàn, giá góc, tủ đựng chăn gối cho điểm Lộc An

Trên đây là toàn bộ kế hoạch sử dụng các khoản thu năm học 2017-2018.

 

Nơi nhận                                     HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD (b/c)       (Đã ký)

- UBND xã (b/c)

- BCH phụ huynh (k/tra) Phan Thị Dược

- Kế toán (t/h)

-Lưu VP                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phan Thị Dược - Hiệu trưởng.01232164390 
Cao Thị Minh Huệ-0943822035 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY
Địa chỉ: XÃ AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn