THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 53
Số lượt truy cập: 3331212
QUẢNG CÁO
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CÁC CHÁU NĂM HỌC 2015-2016 6/2/2016 12:46:14 PM
                         
    PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                       DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
                                              NĂM HỌC: 2015-2016
TT Họ và tên Lớp Danh hiệu Phần thưởng Ký nhận Ghi chú
1 Võ Thị Khánh Linh Lá 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
2 Trần Quang Minh Phú Lá 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
3 Bùi Thị Thu Hằng Lá 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
4 Phạm Phương Bảo Ngọc Lá 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
5 Đinh Văn Phúc Lá 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
6 Nguyễn Tuyết Quỳnh Nhi Lá 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
7 Phạm Văn Hào Lá 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
8 Võ Đức Hoàng Lá 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
9 Trần Khánh Huyền Lá 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
10 Trần Thị Thúy Hằng Lá 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
11 Trần Đặng Phú Lá 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
12 Trần Võ Uyển Nhi Lá 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
13 Nguyễn Thanh Hạ Tùng Lá 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
14 Nguyễn Thanh Thượng Danh Lá 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
15 Phan Lê Trà My Lá 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
16 Nguyễn Thị Thu Thủy Lá 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
17 Đặng Thị Mỹ Hằng Lá 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
18 Trần  Nguyễn Vũ Hoàng Lá 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
19 Võ Minh Quỳnh Anh Lá 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
20 Mai Đức Hiếu Lá 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
21 Phạm Khánh Huyền Lá 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
22 Trần Thị Thu Hoài Lá 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
23 Võ Văn Sỹ Học Lá 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
24 Trần Văn Hoàng Lá 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
25 Võ Dương Thiên Kim Lá 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
26 Trần Thị Thảo Nhi Lá 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
27 Ngô Thị Bảo Ngọc Lá 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
28 Phạm Bách Phi Lá 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
29 Nguyễn Thanh Sỷ Lá 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
30 Trần Văn Tuân Lá 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
31 Phạm Văn Thăng Lá 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
32 Nguyễn Thị Thanh Trúc Lá 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
33 Phạm Thị Thảo Vy Lá 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
34 Nguyễn Thị Bình Lá 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
35 Phạm Văn Minh Tình Lá 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
36 Trần  Thị Thùy Linh Lá 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
37 Lê Trần Minh Nguyệt Lá 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
38 Phạm Ngọc Thế Lá 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
39 Nguyễn Thế Thịnh Lá 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
40 Nguyễn Thế Long Nhật Lá 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
41 Nguyễn Văn Hà Lá 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
42 Phan Hoàng Trâm Anh Lá 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
43 Nguyễn Thị Bảo Như Lá 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
44 Lê Thị Hồng Nhung Lá 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
45 Đặng Hữu Phi Trường Lá 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
46 Nguyễn Văn Bình Lá 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
47 Phan Đức Gia Bảo Lá 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
48 Nguyễn Thị Xoan Lá 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
49 Phan Thị Như Quỳnh Lá 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
50 Nguyễn Phạm Yến Nhi Lá 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
51 Trần Lê Gia Bảo Lá 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
52 Lê Bá Đăng Trình Lá 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
53 Nguyễn Thị  Hoa Lá 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
54 Lê Nguyễn Yến Nhi Lá 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
55 Trần Bảo Nhi Lá 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
56 Nguyễn Ngọc Huyền Lá 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
57 Phạm Thiên Lộc Lá 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
58 Nguyễn Trần Uyển Nhi Lá 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
59 Lê Thị Uyển Nhi Lá 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
60 Nguyễn Anh Quốc Lá 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
61 Trần Văn Chuẩn Lá 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
62 Phan Trung Lộc Lá 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
63 Phan Văn Đàn Lá 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
64 Lê Huy Thiên Ân Lá 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
65 Trần Công Đức Lá 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
66 Trần Thị Huyền Trang Lá 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
67 Châu Trần Vân Chi Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
68 Lê Văn Gia Bảo Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
69 Nguyễn Thị Phượng Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
70 Đỗ Thu Hà Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
71 Trần Văn Phú Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
72 Lê Dương Bảo Yến Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
73 Nguyễn Thanh Nhàn Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
74 Võ Thùy Linh Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
75 Nguyễn Thanh Phú Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
76 Nguyễn Trần Thùy Vân Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
77 Lê Nguyễn Kim Ngân Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
78 Đỗ Tuấn    Anh Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
79 Nguyễn Anh Vũ Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
80 Trần Thị Yến Trang Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
81 Châu Thị Trà My Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
82 Nguyễn Minh Quân Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
83 Châu Đình Tài Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
84 Lê Bảo Khang Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
85 Phạm Lê Thế Hùng Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
86 Nguyễn Bảo Nam Lá 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
87 Nguyễn Quang Nghị Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
88 Võ Thị Hoàng Lan Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
89 Nguyễn Ngọc Bảo Linh Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
90 Võ Phương Thảo Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
91 Lê Thị Phương Lan Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
92 Võ Châu Anh Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
93 Đinh Hương Giang Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
94 Võ Văn Luân Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
95 Nguyễn Ngọc Gia Phúc Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
96 Võ Ngọc Bảo Ninh Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
97 Đặng Hoàng Thảo Ngọc Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
98 Trần Hoàng Minh Thư Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
99 Nguyễn Văn Tuấn Kiệt Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
100 Cao Gia Huy Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
101 Phạm Thị Minh Châu Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
102 Phạm Gia Hoàng Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
103 Nguyễn Ngọc Khánh Chi Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
104 Đinh Lê Kiều Trinh Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
105 Lê Thanh Khôi Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
106 Nguyễn Đức Phú Thịnh Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
107 Võ Thị Phương Thảo Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
108 Trần Nguyên Bảo Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
109 Trần Quang Quỳnh Chồi 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
110 Ngô Sỹ Đặng Bảo An Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
111 Nguyễn Lương Bằng Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
112 Võ Thị Bảo Châu Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
113 Lê Trung Dũng Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
114 Nguyễn Văn Dũng Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
115 Võ Thành Đạt Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
116 Phạm Tiến Mạnh Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
117 Bùi Thị Trà My Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
118 Bùi Bảo Nam Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
119 Bùi Nguyễn Xuân Nhật Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
120 Ngô Yến Nhi Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
121 Trần Thị Uyển Nhi Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
122 Thái Tuấn Ngọc Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
123 Nguyễn Hồng Nhung Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
124 Đặng Thị Quỳnh Như Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
125 Võ Thị Như Quỳnh Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
126 Mai Trọng Tài Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
127 Phạm Thị Minh Thư Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
128 Phạm Văn Trinh Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
129 Ngô Thuỳ Trang Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
130 Bùi Thị Quỳnh Trúc Chồi 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
131 Phan Hồng Anh Chồi 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
132 Đỗ Duy Nghĩa Chồi 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
133 Nguyễn Thế Đức Quyền Chồi 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
134 Nguyễn Thanh Đức Chồi 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
135 Bùi Thị Aí Nhi Chồi 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
136 Đặng Đoàn Phương Anh Chồi 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
137 Nguyễn Quốc Khánh Chồi 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
138 Nguyễn Qúy Nhân Chồi 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
139 Phan Đức Hoàng Chồi 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
140 Đặng Nữ Hoàng Anh Chồi 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
141 Nguyễn Dương Khánh Hà Chồi 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
142 Nguyễn Thùy Lâm Chồi 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
143 Dương Thị Tuyết Nhi Chồi 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
144 Võ Vĩnh Nam Chồi 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
145 Đặng Nguyễn Diệu Hiền Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
146 Trần Văn Thành Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
147 Lê Công Tiến Đức Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
148 Trần Châu Nhi Nhi Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
149 Phạm Trần Khánh Phương Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
150 Nguyễn Tuấn Kiệt Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
151 Trần Hoàng Diệu Linh Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
152 Nguyễn Thị Bảo Châu Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
153 Nguyễn Ngọc Chung Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
154 Lê Nguyễn Tấn Sỹ Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
155 Võ Thị Hương Giang Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
156 Nguyễn Trung Hiếu Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
157 Trần Thị Thùy Nhung Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
158 Nguyễn Thành Quân Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
159 Bùi Thị Minh Thư Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
160 Lê Văn Tuấn Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
161 Nguyễn Gia Khiêm Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
162 Lê Văn Huy Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
163 Nguyễn Duy Hưng Chồi 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
164 Trần Ngọc Trâm Anh Chồi 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
165 Trần Thị Ngọc Mai Chồi 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
166 Nguyễn Châu Gia Khánh Chồi 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
167 Châu Nguyễn Bảo Ngọc Chồi 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
168 Châu Minh Ngọc Chồi 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
169 Trần Thị Thủy Tiên Chồi 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
170 Lê Gia Nguyễn Chồi 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
171 Nguyễn Thanh Lương Chồi 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
172 Nguyễn Gia Bảo Chồi 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
173 Nguyễn Châu Hải Yến Chồi 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
174 Nguyễn Ngọc Diệu Linh Chồi 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
175 Châu Bảo Long Chồi 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
176 Châu Tuấn Kiệt Chồi 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
177 Nguyễn Bảo Nam Chồi 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
178 Trương Huy Hoàng Chồi 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
179 Nguyễn Văn Hoàng Chồi 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
180 Trần Lê Trà My Chồi 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
181 Lê Châu Tùng Lâm Chồi 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
182 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
183 Đinh Ngọc Bảo Trâm Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
184 Võ Huyền Khánh Vy Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
185 Hoàng Thị Diệu Linh Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
186 Võ Thị Lan Anh Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
187 Đặng Xuân Hoàng Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
188 Võ Công Anh Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
189 Mai Lan Anh Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
190 Nguyễn Đặng Gia Bảo Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
191 Trần Hải Đăng Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
192 Võ Thị Ngọc Hân Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
193 Trần Thị Khánh Hà Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
194 Lê Quang Hải Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
195 Nguyễn Thị Thắm Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
196 Hoàng Tuyết Nhi Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
197 Bùi Thị Thu Hiền Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
198 Nguyễn Đức Tuấn Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
199 Lương Thị Bích Thủy Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
200 Võ Huy Thành Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
201 Phạm Đức Khôi Nguyên Mầm 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
202 Trần Thị Lan Anh Mầm 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
203 Phạm Thị Bảo Ngân Mầm 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
204 Trần Nhật Tân Mầm 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
205 Đinh Tuấn Vinh Mầm 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
206 Lê Phạm Thảo Chi Mầm 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
207 Võ Văn Toán Mầm 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
208 Hoàng Gia Bảo Mầm 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
209 Bùi Minh Hoàng Mầm 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
210 Trần Khánh Linh Mầm 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
211 Võ Lê Thảo Nguyên Mầm 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
212 Phạm Băng Băng Mầm 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
213 Trần Ngô Gia Đức Mầm 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
214 Ngô Lê Linh Đan Mầm 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
215 Võ Bùi Thiên Hải Mầm 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
216 Phạm Ngọc Phát Mầm 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
217 Mai Khánh Nhi Mầm 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
218 Trần Võ Nhật Tâm Mầm 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
219 Ngô Thị Thanh Nhàn Mầm 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
220 Nguyễn Võ Phương Trinh Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
221 Nguyễn Ngọc Cường Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
222 Phạm Anh Thơ Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
223 Trần Thị Xuân Ngọc Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
224 Đặng Nguyễn Thúy Ngọc Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
225 Võ Thiên Nhân Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
226 Phan Thị Phương Nhi Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
227 Phan Thị Quỳnh Như Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
228 Trần Bảo Thiên Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
229 Lê Nguyễn Thành Đạt Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
230 Đặng Phúc Phi Long Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
231 Võ Hoàng Bảo Khôi Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
232 Nguyễn Văn Minh Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
233 Lê Đình Hải Triều Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
234 Nguyễn Thị Trà My Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
235 Nguyễn Thanh Vương Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
236 Võ Trà My Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
237 Phan Lê Bảo Trâm Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
238 Nguyễn Xuân Hoàng Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
239 Phan Văn Nhật Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
240 Nguyễn Thị Minh Châu Mầm 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
241 Trần Hoàng Tiến Đạt Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
242 Lê Tiến Đạt Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
243 Phan Minh Đức Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
244 Lê Công Đức Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
245 Võ Ngọc Hà Giang Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
246 Trần Hoàng Hải Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
247 Lê Bảo Hân Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
248 Phan Thanh Huy Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
249 Nguyễn Thị Hải Yến Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
250 Nguyễn Thị Kim Ngân Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
251 Phan Thanh Nhung Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
252 Võ Quang Nam Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
253 Lê Quang Thắng Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
254 Nguyễn Thị Bảo Trâm Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
255 Thái Hoàng Hải Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
256 Nguyễn Gia Phúc Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
257 Nguyễn Văn Quang Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
258 Châu Thị Bích Thủy Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
259 Nguyễn Thị Thanh Thảo Mầm 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
260  Phạm Thị Thu Hằng Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
261 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Mầm 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
262 Nguyễn Thị Diệu Anh Mầm 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
263 Nguyễn Thị Hằng Nga Mầm 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
264 Nguyễn Ngọc Bảo Trinh Mầm 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
265 Trần Thị Thanh Thủy Mầm 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
266 Phạm Châu Hoàng Hà Mầm 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
267 Phạm Châu Hoàng Hải Mầm 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
268 Dương Thị Bích Ngọc Mầm 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
269 Nguyễn Anh Đức Mầm 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
270 Trần Đặng Thảo Nhi Mầm 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
271 Nguyễn Thành Luân Mầm 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
272 Châu Đình Hoàng Mầm 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
273 Châu Võ Khánh Chi Mầm 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
274 Lê Nguyễn Tuấn Anh Mầm 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
275 Nguyễn Thị Lan Anh Mầm 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
276 Lê Nữ Thiên Hà Mầm 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
277 Dương Quốc Bảo Mầm 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
278 Trần Quốc Gia Bảo Mầm 5 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
279  Đoàn Kim Hùng Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
280  Nguyễn Hoàng Phi Long Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
281  Mai Hồng Lĩnh Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
282  Phạm Thị Thảo My Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
283  Võ Khánh Ngọc Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
284  Hoàng Võ Thảo Nguyên Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
285  Ngô Thị Linh Nhi Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
286  Ngô Tâm Như Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
287  Đặng Công Thịnh Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
288 Bùi Thị Bảo Trâm Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
289  Nguyễn văn Bình Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
290  Ngô Bảo Châu Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
291  Đặng Thùy Dương Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
292  Nguyễn Trường Duy Long Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
293  Phạm Lê Phúc Nguyên Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
294  Nguyễn Lê Khánh Như Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
295  Mai Phạm Hồng Phúc Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
296  Ngô Thị Minh Thùy Mầm 6 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
297 Ngô Thị Uyên Trang Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
298 Phạm Hiền Bảo Châu Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
299 Hoàng Thị Thảo Linh Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
300 Nguyễn Thị Lan Hương Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
301 Nguyễn Văn Minh Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
302 Bùi Nhật Kiên Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
303 Võ Đặng Bảo Anh Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
304 Võ Văn Quý Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
305 Trần Đức Duy Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
306 Trần Văn Anh Bình Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
307 Đặng Võ Thuỳ Linh Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
308 Võ Đức Đạt Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
309 Nguyễn Thế Anh Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
310 Bùi Xuân Tài Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
311 Bùi Thiên Ân Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
312 Trần Đan Phương Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
313 Võ Thị Thiên Ngân Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
314 Bùi Lê Tuấn Khang Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
315 Võ Trường Thiên Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
316 Trần Thị Thuỳ Châu Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
317 Võ Thị Uyễn Nhi Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
318 Phạm Xuân Bảo Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
319 Nguyễn Hoàng Bảo Họa my 1 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
320 Trần Văn Tú Tài Họa my 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
321 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Họa my 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
322 Nguyễn Trần Uyên Nhi Họa my 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
323 Nguyễn Thục Ân Họa my 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
324 Nguyễn Ngọc Linh Đan Họa my 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
325 Nguyễn Thị Quỳnh Giao Họa my 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
326 Nguyễn Đặng Khánh Ngọc Họa my 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
327 Nguyễn Hồng Linh Nhi Họa my 2 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
328 Lê Thị Quỳnh Như Họa my 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
329 Đỗ Thục Nguyên Họa my 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
330 Đào Trần Khánh Huyền Họa my 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
331 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Họa my 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
332 Lê Văn Thắng Họa my 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
333 Lê Ngọc Đức Họa my 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
334 Nguyễn Thị Minh Châu Họa my 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
335 Trần Khánh Thương Họa my 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
336 Nguyễn Hồng Phú Họa my 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
337 Châu Thị Ngọc Ánh Họa my 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
338 Nguyễn Bảo Khánh Họa my 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
339 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Họa my 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
340 Lê Châu Bảo Nguyên  Họa my 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
341 Đinh Ngọc Khánh Nam Họa my 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
342 Đỗ Hoàng Anh Thư Họa my 3 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
343 Ngô Nhật Tân  Họa my 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
344 Phan Thanh Phúc Thịnh  Họa my 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
345 Nguyễn Việt Mỹ Anh  Họa my 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
346 Nguyễn Hoàng Diệu Linh  Họa my 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
347 Nguyễn Đại Nghĩa Họa my 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
348 Nguyễn Hòa  Họa my 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
349 Nguyễn Mạnh Hoàng  Họa my 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
350 Võ Ngọc Tường Vi  Họa my 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
351 Phạm Trần Thảo My  Họa my 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
352 Lê Phạm Thục Linh  Họa my 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
353 Lê Đức Bảo Việt Họa my 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
354 Phan Thế Phúc Họa my 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
355 Trần Anh Tiên  Họa my 4 Bé ngoan - Chăm học Giấy khen, khăn tay    
Danh sách này gồm có 355 cháu
An Thủy, ngày 16 tháng 05 năm 2016
Hiệu trưởng                                          Người lập
(Đã ký)
Lê Thị Hường Lê Thị Hằng
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Phan Thị Dược
Phan Thị Dược
Hiệu trưởng
Cao Thị Minh Huệ
Cao Thị Minh Huệ
Văn phòng - 0943822035
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883316 * Email: mnanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com